ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ


Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ

Zpracováno dle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení
Šikanování ve školách a školských zařízení –č.j. MSMT- 22294/2013-1.


I. Úvod

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání. Dochází ke ztrátě pocitu bezpečí dětí, který je nezbytný pro harmonický rozvoj dítěte. Ve školním prostředí je šikana zvláště závažná, protože zůstává dlouho skrytá.
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit a zastrašovat dítě, případně skupinu dětí. Zahrnuje fyzické a slovní útoky. Spočívá v cílených a opakovaných útocích jedincem nebo skupinou vůči šikanovanému.
Šikanování má ve svých projevech různou podobu:
• fyzická agrese
• verbální šikana
• smíšená šikana

II. Odpovědnost školy chránit děti před šikanou

• škola má jednoznačnou odpovědnost za děti /zákon č. 561/2004 Sb., par.29/
• škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí v průběhu vzdělávání
a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a tak předcházet vzniku rizikového chování
• škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:
• dojde-li k šikaně v průběhu výchovně vzdělávacího procesu a s ním souvisejících činnosti, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci dítěte,
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí
• dojde-li v souvislosti k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo
trestného činu, obrací se škola na Policii ČR
• škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje samo

III. Minimální požadavky na školu při řešení šikany

• škola má svém školním řádu zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování
• pedagogičtí pracovníci jsou seznámení s problematikou šikany, jejich odhalování a jejich řešení
• škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí před šikanou a seznamuje je s prevencí sociálně patologických jevů / informativní dopis, webové stránky, popřípadě informace rodičům na třídní schůzce
• škola spolupracuje s ředitelkou školy, popř. školním metodikem p revence
• škola spolupracuje s PPP Králův Dvůr, SPC Beroun
• škola zajišťuje celodenní dohled nad dětmi ve všech prostorách MŠ, při pobytu venku a při všech souvisejících aktivitách školy
• škola má zpracovaný plán DVPP s doplněním o témata týkající se této problematiky
uplatňuje společné vzdělávání pedagogických pracovníků /PhDr. Zdeněk Martínek – Šikana kolem nás/

III. Školní program proti šikanování

• Školní program proti šikanování je klíčovou součástí Minimálně preventivního programu
• Postup při výskytu šikany na mateřské škole:
• zmapování situace, zjištění odlišností v chování dětí
• odborné a bezpečné určení a rozkrytí šikany, informace vedoucí učitelce a ostatním učitelkám, domluva společného řešení
• volba vhodného způsobu nápravy
- rozhovor s dítětem, které ubližuje /porušení stanovených pravidel/
- zavedení ochranného režimu v MŠ, ochrana oběti /přísnější dozor, oddělení
útočníka a oběti od sebe/
- práce se skupinou dětí /komunitní činnosti, prosociální činnosti podporující spolupráci dětí, využití zkušeností dětí, řešení problémových situací, vlastní hodnocení dětmi, využití literárních textů, příklady ze života apod/
- vyhodnocení -rozhovor s rodiči útočníka i rodiči oběti /ne konfrontace/
- přijetí dalšího opatření v režimu MŠ, doplnění do tematických plánů ve třídách

IV. Přílohy:

• Příloha č.1 – Přímé a nepřímé varovné signály šikanování
• Příloha č.2 – Zkrácený popis stadií šikanování
• Příloha č.3 – Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikaně
• Příloha č.4 – Doporučení znění textů ve školním řádu pro problematiku šikany
• Příloha č.5 – Doporučená literatura, webové stránky, kontaktyVe Tmani 20.září 2013

Zpracovala: Věra Sakáčová
20.08.2017 00:00:00 | Autor: A.M.


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se