Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání


Název našeho Školního vzdělávací programu je: Hrajeme si a poznáváme svět od podzimu do léta...

a naše motto je:

„Naše děti mají ručičky - a ty musejí stále něco dělat.
Naše děti mají nožičky - a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.
A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

Karel ČapekOsnova:

I. Identifikační údaje o MŠ str. 4
II. Obecná charakteristika školy str. 4 - 5
III . Podmínky vzdělávání str. 5 - 9
1. Věcné podmínky str. 5 - 6
2. Životospráva str. 6
3. Psychosociální podmínky str. 6 - 7
4. Organizace str. 7
5. Řízení mateřské školy str. 7 - 8
6. Personální a pedagogické zajištění str. 8
7. Spoluúčast rodičů str. 8 - 9
IV. Organizace vzdělávání str. 9 - 10
V. Charakteristika vzdělávacího programu str.10 -12
VI Vzdělávací obsah str.13 -34
VII. Evaluační systém str.35
VIII . Platnost dokumentu str.36

I. Identifikační údaje o mateřské škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Adresa: K Sídlišti 80
267 21 Tmaň

Telefon: 311 689 889, 723 185 161, 721 128 478 (ŠJ)

E-mail: mstman@seznam.cz

Webové stránky: www.ms.tman.txt.cz

IZO: 150 014 511

IČO: 750 30 683

Zřizovatel: Obec Tmaň, K Sídlišti 50, 267 21 Tmaň

Ředitelka školy: Mgr. Růžena Kybikásová

Vedoucí učitelka: Jarmila Rysová

Zpracoval: Pedagogický sbor mateřské školy Tmaň

Název programu: Hrajeme si a poznáváme svět od podzimu do léta

Zápis do rejstříku škol:

Kapacita školy: 55 dětí

Provozní doba: 6,00 – 16,00 hod

Pedagogičtí pracovníci: 4

Provozní zaměstnanci: 3

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 27. ledna 2010.


II. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola se nachází v klidném vesnickém prostředí deset kilometrů od města Berouna. Byla otevřena 5. září 1966 v budově základní školy. Od roku 1973 je umístěna v nové přístavbě školy. Od 1.1.2003 je mateřská škola sloučeným zařízením se základní školou.
Protože byla kapacita MŠ nedostačující a stoupal počet neumístěných dětí, zřídil Obecní úřad ve Tmani, v přilehlé budově novou třídu z klubovny ZŠ. Tato třída má svojí novou šatnu a sociální zařízení. Pro děti je otevřena od 1. září 2010. Třída má velké prostory a slouží dopoledne jako herna a odpoledne jako ložnice pro III. třídu. Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem od 6 – 16 hodin. Kapacita školy je 55 dětí.
Jídlo pro MŠ je připravováno v nové školní kuchyni, která v roce 2002 prošla celkovou rekonstrukcí. Mateřská škola má samostatnou jídelnu, ložnici a zahradu. V této jídelně se dle organizace střídají všechny třídy na svačinu a na oběd, I. a II. třída chodí společně a III. třída samostatně.
Součástí školy je tělocvična ZŠ, kterou využívají děti ze III.třídy a venkovní sportovní areál, který je ideální pro veškeré sportovní vyžití celé MŠ. V loňském roce byla v mateřské škole dokončena I.etapa výstavby nové třídy. Od října nám tato třída sloužila jako tělocvična a herna pro dramatickou výchovu pro děti I. a II. třídy, které měly malé prostory pro pohybové činnosti. V květnu se druhá třída přestěhovala do této nové třídy, jelikož začala II. etapa přístavby MŠ.Tato třída má ideální prostorové podmínky pro všechny činnosti. Na začátku letošního roku 2011/2012 bude zkolaudována nová přístavba. Současná třída bude rozšířena o nové prostory, které nám v příštím roce budou sloužit jako ložnice. Tuto prostornou třídu budou využívat děti z I. třídy k pohybovým činnostem. U nové třídy bylo postaveno též sociální zařízení, které bude sloužit dětem při pobytu na zahradě. V novém školním roce 2012/2013 zde bude III. třída, jelikož se její prostory budou vracet ZŠ Tmaň. Tato nová výstavba nám zabrala značnou část školní zahrady, proto budeme i nadále využívat sportovní areál místní hasičské organizace.
Spojení s přírodou využíváme hlavně k posílení tělesného a fyzického rozvoje dětí a k poznávacím činnostem.
Mateřskou školu Tmaň navštěvují i děti z jiných obcí, jelikož je do naší obce zajištěna autobusová doprava
Naše MŠ nemá bezbariérový přístup, proto nemůžeme přijímat děti na vozíčku.III. Podmínky vzdělávání
1. Věcné podmínky
V nové místnosti pro III. třídu jsou ideální prostorové podmínky pro individuální, skupinové a společné činnosti. Třída též prostorově vyhovuje pohybovým činnostem, děti ze III. třídy také využívají tělocvičny ZŠ. Děti ze III. třídy zde budou ještě jeden školní rok a od září 2012/2013 se prostor vrací základní škole.
Dle financí byl zakoupen do tříd nový nábytek, ve vybavování se bude ještě pokračovat. Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům a odpovídá počtu a věku dětí. Od 1. září 2010 máme dvě ložnice. Jedna je samostatná a druhá je společná s hernou. Nyní již budou děti rozděleny podle potřeby spánku a ve druhé třídě budou pro děti zajištěné odpočinkové, klidné aktivity.
Děti si mohou ve třídách samostatně brát hračky, jsou dána pravidla úklidu a pravidla jejich používání. Ve II. třídě se hračky dají do nižších skříněk, aby na děti ně viděly a mohly je samy uklízet. Dle financí bude i ve II. třídě zakoupen nový nábytek.
Průběžně jsou hračky a pomůcky obměňovány a doplňovány.
Zahrada je vybavena přiměřeně (lavičkové houpačky, zahradní domečky, hrad). V současné době máme dvě pískoviště, ale od října 2011 budeme mít vybudované i třetí pískoviště, aby každá třída měla své. Výstavbou nových tříd MŠ jsme přišli o prostor vhodný k jízdě na koloběžkách a kolech, a budeme se snažit najít s Obecním úřadem ve Tmani nové vhodné místo k těmto podpůrným pohybovým aktivitám.
Po kolaudaci budou děti moci využívat celou naši školní zahradu, která je ještě uzavřena z důvodu výstavby.
Nyní z bezpečnostních důvodů využíváme pouze školní hřiště, hasičský areál a dětské hřiště obce Tmaň.
V budoucnu by měl OÚ Tmaň vytvořit v lesíku k Lounínu lesopark, který budeme určitě rádi využívat. Nyní chodíme do parku u zámečku a na proběhnutí využíváme louku u fotbalového hřiště, ale jelikož jsou tyto prostory veřejné, z hlediska bezpečnosti je musíme nejprve vždy prohlédnout.
Vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy – je stále udržována čistota, pravidelné větrání, dodržována teplota ve třídách, nikde v prostorách MŠ nejsou alergizující ani jedovaté rostliny.
Po celkovém dokončení výstavby budou splňovat bezpečnostní a hygienické normy i venkovní prostory MŠ.
Pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, mají pedagogické pracovnice ve sborovně přístup k počítači s internetem a s tiskárnou a ke kopírovacímu stroji. V ložnici je počítač bez internetového připojení. Máme též možnost využívat počítačovou třídu v ZŠ.
Aby naše školka byla krásná, děti si ji samy zdobí svými výkresy a výrobky.


2. Životospráva
Poskytujeme dětem plnohodnotnou vyváženou stravu a dostatečný pitný režim. Pestrost potravin je zaručena dodržováním spotřebního koše, děti mají možnost výběru pití při svačině. Ovoce a zelenina je dětem podávána v dostatečném množství. Naše školka pokračuje v zaměření na zdravou výživu, III.třída pokračuje v úspěšném programu Pyramidáček, který je zaměřen na zdravý životní styl a zdravou výživu. Děti si samy v jídelně na nástěnce označují denní příjem potravin dle pater potravinové pyramidy.
Pro pitný režim mají děti ve třídách vyhovující podmínky. Každé dítě má pod svou značkou svůj kelímek, děti jsou během dne k pití pobízeny.
Je zajištěn pravidelný, ale flexibilní denní režim, kterým se snažíme reagovat na každodenní aktuální situaci v MŠ.
Přihlíží se k individualitě a potřebám dítěte. Činnosti v průběhu dne jsou zařazovány tak, aby děti měly dostatek času zejména na hru, pohyb a odpočinek.
Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. V jedné ložnici jsou děti s velkou potřebou spánku,a v druhé ložnici jsou děti, kterým jsou po chvíli odpočinku nabídnuty klidné činnosti. Děti nejsou k spánku nuceny.
Děti jsou každý den venku kolem dvou hodin. Délka pobytu venku je přizpůsobena počasí a ročnímu období. V létě jsou činnosti přenášeny na zahradu a hřiště již po svačině. Děti mají venku dostatek volného pohybu, v interiéru je pohyb řízen bezpečnostními pravidly.
Děti se vedou k otužování jak vzduchem při pobytu venku, tak zapojením do předplavecké výuky v plaveckém bazénu Laguna v Berouně.


3. Psychosociální podmínky
Vzdělávací nabídka je přizpůsobena fyzickému a psychickému vývoji předškolního
dítěte a jeho potřebám. Snažíme se, aby bylo pro děti v MŠ vytvořeno pohodové, bezpečné prostředí, aby zde měly dostatek podnětů ke hře, učení a měly z této činnosti radost. Pro nově příchozí děti realizujeme individuální adaptaci s možností přítomnosti rodičů. Podporujeme osobní volnost dětí se zajištěním bezpečnosti. Vztah všech pracovnic k dětem je založen na vzájemné komunikaci, důvěře a pomoci. S dětmi se jedná slušně, snažíme se , aby se děti ve školce dobře cítily, aby nezažívaly stresové situace, respektujeme vyjádření vlastního dětského názoru.
Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování v MŠ, vedeme je k spolužití s dospělým i s kamarádem. Aby byl pro děti přechod z MŠ do ZŠ bez stresů, spolupracujeme se ZŠ na různých aktivitách a návštěvách a děti přijdou do známého prostředí a znají i paní učitelky.
V MŠ je uplatňován pedagogický styl s nabídkou činností podporující aktivitu, samostatnost,
rozhodování a sebehodnocení dětí. Děti si samy vybírají dle svých zájmů a potřeb. Snažíme se děti zdravě chválit a hodnotit. Průběžně jsou zařazovány komunikační činnosti.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, jsou přijímány bez rozdílu i děti jiných národností i děti z různého prostředí, úspěšně se předchází diskriminaci dětí. V denních činnostech se snažíme, aby děti měly dostatek času na dokončení činností. Věnujeme pozornost prevenci šikany a sociálně patologických jevů. Zpracovali jsme Minimální preventivní program
a Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky MŠ.
4. Organizace
Základním dokumentem, vymezujícím práva a povinnosti všech návštěvníků a pracovníků MŠ, je školní a provozní řád školy. Režim dne je variabilní, může se změnit dle dané situace. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností, které jsou prováděny individuálně, společně i ve skupinách. Děti si rozhodnou, dle své individuality a momentální nálady, v jaké skupině si chtějí hrát. Zdravotně preventivní pohybové aktivity zařazujeme denně do různých činností. Prostory I. a II. třídy neumožňovaly nechat dětem více dnů rozehranou hru (stavby silnic, ZOO..), proto jsme využívaly k pohybovým aktivitám novou třídu. Na konci roku se do této nové herny nastěhovala II. třída, kde již jsou vyhovují prostorové podmínky.
I. třída má malé prostory, proto zde děti nemohou mít svůj klidný koutek, kde by měly své soukromí.
Podle možností a potřeby pracujeme s dětmi individuálně /pomalejší, méně aktivní a nadané děti/.
Nad rámec běžného programu realizujeme tento školní rok kroužek anglického jazyka a výtvarný kroužek.
Organizace chodu v jídelně je prováděna dle provozního řádu jídelny, I. a II.třída chodí dohromady a III.třída chodí po nich samostatně.
5. Řízení školy
Mateřská škola je součástí právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola
Tmaň. Statutárním zástupcem subjektu je ředitelka školy. Vedením školy je pověřena vedoucí učitelka. V návaznosti a organizaci celého subjektu je v MŠ stanovena vyhovující organizační struktura a jednoduchý informační systém. Jsou vymezeny kompetence všech pracovnic a jasná pravidla provozu. Je upřednostněn participační způsob vedení, využívá se potenciálu všech pracovnic. Plánování se opírá o předchozí analýzu. Školní vzdělávací program zpracovává celý pedagogický sbor. Kontrolní a hospitační činnost je plánovaná, ale flexibilní. Učíme se svoji práci evaluovat a vyvozovat závěry pro další práci.
Spolupráce se zřizovatelem je vynikající. Přirozená je spolupráce se základní školou.
Děti znají prostory i učitelky ZŠ, přechod do základní školy je pro děti nenásilný.
Společně se školou realizujeme různé aktivity /divadla, koncerty,soutěže, zájezdy/.
Dále spolupracujeme se Sociálním výborem při OÚ ve Tmani při pořádání akcí
pro děti v obci. Velice nám pomáhá vedení Vápenky Tmaň. Od září 2010 spolupracujeme s občanským sdružením Vrtule a společně pořádáme pro děti a rodiče zábavné akce a výlety.
Spolupracujeme také s místní hasičskou organizací, se Svatojánskou kolejí a její ředitelkou Janou Fellnerovou v oblasti environmentální výchovy v MŠ a s Pedagogicko psychologickou poradnou v Králově Dvoře v oblasti výchovných a vzdělávacích problémech.


6. Personální a pedagogické zajištění
Ve škole pracují:
Jarmila Rysová vedoucí učitelka
Andrea Muroňová učitelka
Tereza Paterová učitelka
Věra Sakáčová učitelka
Iveta Nová uklízečka
Alena Bucková uklízečka
Jindřich Svoboda školník
Všechny učitelky, kromě jedné, splňují předepsanou kvalifikaci. Paní učitelka si v příštím roce bude kvalifikaci dodělávat. Pedagogický sbor má svá daná společná pravidla, která zajišťují bezproblémový chod naší MŠ. Dvě učitelky hrají na klavír, svou dovednost využívají ve své práci. Jedna učitelka má logopedický kurz, své znalosti také využívá ve své činnosti i v poradenské činnosti s rodiči, ale všem dětem, které to potřebují je doporučena odborná péče u logopeda. V tomto školním roce bude navázána spolupráce s odborným logopedem z Berouna. Jedna učitelka studuje anglický jazyk a vede kroužek anglického jazyka v I.třídě ZŠ. Vedoucí učitelka navštěvovala roční kurz enviromentální výchovy ve Svatém Jáně pod skalou. V době výuky plavání mají děti dvě externí pracovnice – učitelky plavání plavecké školy Laguna.
Od září 2011 bude uklízečka Iveta Nová vykonávat při vycházkách pedagogickou výpomoc, jako asistentka pedagoga k zajištění bezpečnosti dětí.
Škola vytváří učitelkám dobré podmínky pro další jejich vzdělávání. V rámci DVPP
se učitelky vzdělávají formou seminářů a samostudiem.
Pracovní doba pedagogů je organizována tak, aby dětem vždy zajistila optimální péči.
Všechny pracovnice mají k dětem vstřícný vztah, snaží se chovat profesionálně
v souladu se společenskými a pedagogickými pravidly.
Děti vyžadující speciální péči v oblasti logopedie navštěvují logopedické poradny v Berouně a děti se vzdělávacími potřebami navštěvují PPP v Králově Dvoře. Vedoucí PPP PaedDr. Hentschová a odborná logopedka navštíví děti během roku při výchovně vzdělávacích činnostech a uspořádají pro rodiče odbornou přednášku.7. Spoluúčast rodičů
Snažíme se být pro veřejnost otevřenou mateřskou školou, nejvýznamnější spolupráce je s rodiči dětí. Spolupráci zahajujeme již v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat ve třídě, ale vždy to musí být ve prospěch dítěte. Rodiče se mohou aktivně zapojovat do dění v MŠ, mají možnost se zúčastnit akcí a programů konaných mateřskou školou. Pro rodiče jsou v průběhu školního roku připravená společná setkání, kde mají možnost podílet se na realizaci různých projektů v rámci ŠVP a na aktivitách školy. Při těchto akcích je také využíváno spolupráce s Občanským sdružením Vrtule. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje, činnosti MŠ jsou pravidelně dokumentovány na webových stránkách naší MŠ. Rodiče mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek, mohou vstupovat do výchovně – vzdělávacích činností, ale po domluvě s učitelkou.
Klademe důraz na oboustrannou důvěru, pochopení a vstřícnost při řešení individuálních problémů.
Naším záměrem je tuto spolupráci prohlubovat a přispívat tak k tomu, aby se zde děti cítily opravdu šťastně a bezpečně.

Formy spolupráce:
· Poradenská a informační činnost ke vzdělávání dětí v MŠ
· Přivádění dětí do MŠ po dohodě s rodiči
· Adaptační režim
· Společné vyrábění s rodiči
· Podzimní vyrábění
· Velikonoční vyrábění
· Společné slavnosti v MŠ
· Vánoční besídka
· Rozloučení dětí s MŠ
· Den otevřených dveří
· Drakiáda
· Výlet - vánoční Praha
· Společné zimní hrátky na sněhu
· Jarní vábení – výlet na Koukolovu horu
· Výlet do ZOO
· Pohádkový Točník
· Společné akce s rodiči v kulturním domě
· Mikulášská nadílka
· Dětský karneval
· Den dětí
· Hravé odpoledne při zápisu do MŠ
· Projekt pro rodiče, jejichž děti ještě nenavštěvují MŠ
· Pojďte s námi do školičky
· Informativní schůzky pro rodiče
· Individuální pomoc rodičům /matky samoživitelky, sociálně slabší rodiny/
· Informace z MŠ - nástěnky, vývěska v obci, časopis Obzor, webové stránky


IV. Organizace vzdělávání
Děti jsou rozděleny do tří tříd, jsou naplňovány do počtu 20 dětí.
I. třída Koťátka děti od 2,5 – 4 let
II. třída Sluníčka děti od 2,5 – 4 let
III. třída Motýlci děti od 4,5 – 6 let

Děti se spojují ráno od 6.00 do 7.30 hodin a odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin.
U dětí I. a II. třídy se zaměřujeme na úspěšnou adaptaci, osvojení si základních vědomostí, dovedností, vytváření potřebných hygienických a společenských návyků a na utváření přirozených vztahů dítěte k dítěti a dítěte k dospělému.
U dětí III. třídy dále prohlubujeme jejich vědomosti, dovednosti, návyky a zájmy.
Děti MŠ mají možnost navštěvovat kroužky: výtvarný a kroužek angličtiny. Výuku zajišťují učitelky, které si děti odvedou a zpět přivedou učitelce.
Každá třída má ve svém TVP zpracovanou charakteristiku třídy, své zaměření a dlouhodobé projekty.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka ZŠ a vedoucí učitelka MŠ. Pro přijímání dětí jsou stanovena tato kritéria:


Stanovení kritérií
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky § 34 ods. 4 (ŠZ).
2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce jako zřizovatele.
3. Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce (dle věku dětí, od nejstarších).
4. Děti zaměstnaných rodičů.
IV. Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu je dána mottem K. Čapka:

„ Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat.
Naše děti mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.
A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“
Vize naší školy:

Našim hlavním záměrem je nabídnout dětem a jejich rodičům kvalitní předškolní vzdělávání, založené na principu uspokojování individuálních
potřeb a zájmů dítěte.
Chceme, aby děti v naší školce byly šťastné a spokojené a abychom jim daly do života ten správný základ, na který může navazovat nejen vzdělání povinné, ale který zároveň otevře dítěti cestu k celoživotnímu rozvoji a učení.

Ř vytváření příznivého klimatu školy a součinnosti s okolím

Ř otevřená komunikace a týmová práce

Ř dobrá spolupráce s rodiči a jejich zapojení do dění výchovného procesu

Ř šťastné a spokojené dítě

Ř orientace veškerých činností k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo předpoklady pro celoživotní vzdělávání

Ř výchova dětí k ochraně životního prostředí pro další generace

Ř výchova dětí ke zdravému životnímu stylu - zdravá výživa, dostatek pohybu, společné pohodové prostředí

Ř tvořivý přístup pedagogů k vytváření ŠVP,TVP

postupovat při výchovném působení na děti s ohledem na reálnou životní situaci a perspektivu společenských potřeb a podmínek, které přibližují naše předškolní vzdělávání evropskému pojetí.

Motto: „Vše pro dítě“

Naším cílem je rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dítěte, celé jeho osobnosti
ve všech oblastech.
Upřednostňujeme posilování tělesného rozvoje dětí a rozvíjení veškerého přirozeného poznávání.

Zaměření školy:

1. Podpora zdraví a posílení tělesného rozvoje dětí

Záměr:
Podporovat pohybový vývoj dětí, zlepšovat jeho zdraví, tělesnou zdatnost,
rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, mít povědomí o zdravém životním
stylu.

Organizační formy:

· pohybové aktivity během dne
· cvičení v tělocvičně ZŠ III.tř., I. a II. třída v tělocvičně MŠ
· cvičení venku – sportovní areál, hasičský areál
· škola v přírodě
· předplavecká výuka
· vycházky do přírody
· péče o chrup
· sebeobsluha
· vyvážená, zdravá strava a dostatečný pitný režim
· přiměřené odpočinkové aktivity
· smyslové, zdravotní, psychomotorické hry
· manipulační dovednosti
· grafomotorika – pracovní listy


2. Poznávání a pochopení všeho, co vytváří svět dítěte

Záměr:
Rozvíjet duševní pohodu, poznávací procesy, intelekt a řeč dítěte.
Učit děti porozumět vztahům v okolním světě, učit se v něm orientovat
pod heslem Vidět – poznat – vědět.

Organizační formy:
· environmentální výchova
· výlety a akce s rodiči a s Obč.sdružením Vrtule
· škola v přírodě
· výlety – kulturní památky
· divadlo, výchovný koncert
· ukázka práce sokolníka
· návštěva hřbitova – Dušičky
· návštěva dětí v ZŠ
· návštěva dětí v MŠ Suchomasty
· beseda – Policie ČR
· slavnosti a tradice v MŠ ( Posvícení, mikulášská nadílka, vánoční besídka, dětský karneval, Den dětí, oslavy narozenin)
· exkurze (obchod, pošta, farma, zahradnictví, hasičská zbrojnice)
· návštěva kostela
· pokusy
· práce s knihou
· vzdělávací programy TV Kostičky


Většina činností má zejména charakter hry a prožitkového učení, které je založeno na přímých zážitcích dětí v průběhu dne. Nenásilně zařazujeme prvky kooperativního,
interaktivního a situačního učení.
Ve své práci uplatňujeme dle potřeby individuální, kolektivní, skupinovou a frontální
formu vzdělávání. Užíváme metody: - prožitkové učení
- činnostní aktivity
- vzor dospělých
- průběžné vzdělávání
- poskytování pozitivní zpětné vazby
- poskytování pravdivého obrazu o světěVI. Vzdělávací obsah
Hlavním záměrem naší práce je naplňování rámcových cílů předškolního vzdělávání.

· Rozvíjení dítěte, jeho učení, poznání
· Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
· Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná
osobnost, působící na své okolí

Vzdělávací obsah je zakomponován do pěti vzdělávacích oblastí.

· Dítě a jeho tělo
· Dítě a jeho psychika
· Dítě a ten druhý
· Dítě a společnost
· Dítě a svět
Obsahy těchto oblastí se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují, podmiňují
a jsou dále zpracovány v třídním vzdělávacím programu.Vzdělávací obsah je nasměrován tak, aby dítě po ukončení docházky v MŠ zvládlo základy klíčových kompetencí. Přejeme si, aby naší MŠ opouštěly děti, které budou osobností, schopné se dívat kolem sebe, tvořivě přemýšlet a samostatně jednat.


Témata s podtématy:
· Z domova do školky
Procházka školkou
Domov a moje rodina
· Kouzlo podzimu
Na zahradě
Na poli
V lese
· Když padá listí
Co umí vítr a déšť
Moje tělo a zdraví
· Pohádkové Vánoce
Advent
Pohádkové večery
· Bílá paní zima
Zimní hry a sporty
Brzy půjdu k zápisu
Co děláme celý den a rok
· Svět kolem nás
Karneval
Hádej, čím jsem
· Jak se rodí jaro
Když jaro zaťuká
Malované Velikonoce
· Kde má domov zvířátko
Domácí zvířata
Zvířata ve volné přírodě
ZOO
· Když všechno kvete
Květinové království
Procházka zahradou, ovocným sadem
· Sluníčko nás volá ven
Týden dětské radosti
Cestujeme letem světem

VII. Evaluační systém
Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací
a podmínek vzdělávání. Výsledky slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění práce školy.


1. na úrovni školy – provádí vedoucí učitelka MŠ
Předmět evaluace:
- funkčnost ŠVP PV /naplňování cílů ŠVP PV/
- návaznost ŠVP PV a TVP
- podmínky vzdělávání
- pedagogický styl, klima školy
- hodnocení práce zaměstnanců školy
- výsledky vzdělávání

Formy evaluace:
- pedagogické rady 5x ročně
- pozorování průběžně
- hospitační a kontrolní činnost dle plánu
- rozhovor s učitelkou průběžně
- dotazníky dle plánu
- spolupráce s rodinou průběžně
- pololetní a závěrečné hodnocení leden, červen
práce školy

2. na úrovni třídy – provádí učitelky
Formy evaluace:
- sebereflexe průběžně
- hodnocení témat v TVP týdně
- rozhovory s kolegyní průběžně
hodnocení dětí, třídy
- komunikační chvilky s dětmi denně
- spolupráce s rodiči průběžně
- průběžné hodnotící zprávy průběžně

3. hodnocení vzdělávacích výsledků dětí – provádí učitelky
Učitelky sledují rozvoj a osobní pokroky u každého dítěte,
vedou záznamy o vzdělávání dětí, jsou konkretizovány
3 x ročně.


Výstupy:
- průběžné hodnotící zprávy pedagogická rada – provádí učitelky
- vlastní hodnocení školy 1x za 3 roky – provádí vedoucí učitelka
- výroční zpráva o činnosti školy červen- srpen – provádí vedoucí učitelka
- vyhodnocení dotazníků červen – provádí učitelky


VIII: Platnost dokumentu

I.

Pedagogická rada Mateřské školy Tmaň, okres Beroun schválila na svém jednání
dne 27.ledna 2010
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,
vytvořený pro ZŠ a MŠ Tmaň pod č.j.285/09 (ve správním řízení ZŠ a MŠ Tmaň).II.

Školská rada zřízená při Základní škole a Mateřské škole Tmaň projednala
na svém jednání dne 19.ledna 2010 Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání Mateřské školy Tmaň.III.

Platnost Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání č.j.64/07
končí 31.ledna 2010IV.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1.února 2010


Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy
překladatelka ŠVP PV

Ve Tmani 28.ledna 2010


20.08.2017 19:01:00 | Autor: A.M., J.R.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se